TOKYO LOCATIONS

Ginza / Tsukiji / Tokyo Station

Asakusa / Ueno / Ameyoko

Akiba / Ryogoku

Shinjuku

Shibuya / Harajuku

Ikebukuro

Tokyo International (Haneda) Airport